Świetlica

W naszej szkole działa świetlica.  Organizowana jest przede wszystkim dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Regulamin świetlicy szkolnej.

  2. Wniosek rodzica o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi.

  3. Rezygnacja ze świetlicy.

UWAGA!

Wnioski o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi należy składać w sekretariacie szkoły.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

pon.-pt.: 11.30 – 15:30

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba nie może przekraczać 25.

Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

2 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3 rozwijanie uzdolnień i umiejętności,

4 rozwijanie samodzielności i samorządności,

5 stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

6 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny i czystości,

6.7 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,

6.8 opracowanie wewnętrznego regulaminu świetlicy,

6.9 zdawanie sprawozdań z pracy świetlicy przed Radą Pedagogiczną dwa razy w roku,

6.10 dbanie o majątek świetlicy,

6.11 zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki.