EDUKACJA XXI WIEKU

EDUKACJA XXI WIEKU

  

                         W okresie styczeń 2014 – czerwiec 2015r. Gmina Lipowa realizuje projekt pn. „Edukacja XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu:

Wyrównywanie szans edukacyjnych 1140 uczniów z 5 Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum funkcjonujących w Gminie Lipowa w okresie I.2014 – VI. 2015r. i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia jak również wdrożenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego zarządzania placówką poprzez wdrożenie programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych oraz jego kontynuację w Gimnazjum.

Cele szczegółowe i działania:

  • Zmniejszenie braków edukacyjnych uczniów (deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych, korekcyjno – kompensacyjnych)
  •  Wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem w ramach projektu poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matem. – przyrodniczego, języków obcych, informatycznego raz kulturalnego)
  • Wzrost świadomości uczestników projektu z w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej  orientacji zawodo Wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania i zarządzania placówką poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego zarządzania placówką jak również doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne

 

 

Projekt jest realizowany w Gimnazjum w Twardorzeczce oraz Szkołach Podstawowych w: Lipowej, Słotwinie, Twardorzeczce, Leśnej i Siennej, a wszystkie formy wsparcia w ramach Projektu są bezpłatne.

 

Główne obszary wsparcia w ramach projektu:

 

Wdrożenie programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych w: Lipowej, Słotwinie, Twardorzeczce, Leśnej i Siennej oraz jego kontynuacja w Gimnazjum w Twardorzeczce poprzez realizację zajęć dodatkowych i wyrównawczych z nauk matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych oraz językowych, realizację różnorodnych warsztatów i kółek tematycznych (plastycznych, muzyczno – wokalnych, tanecznych, informatycznych, przyrodniczych, fotograficznych, dziennikarskich, technicznych, astronomicznych itp.). Programy obejmują również zajęcia specjalistyczne takie jak: wsparcie korekcyjno-kompensacyjne (gimnastyka, logopedia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne),  kurs pierwszej pomocy, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, a także zajęcia rozwijające sprawność fizyczną (sportowo-rekreacyjne, gimnastyczno-ruchowe, turnieje i zawody sportowe, nauka pływania). Uczestnicy w ramach większości zajęć zostaną wyposażeni w odpowiednio dostosowane do ich potrzeb pomoce dydaktyczne: podręczniki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne, sprzęt multimedialny oraz wiele innych zgodnych z tematyką realizowanego wsparcia. Całość zostanie poparta wyjazdami edukacyjnymi zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych rozwijających ich świadomość społeczną i kulturalną (edukacja teatralna, muzealna i muzyczna oraz wycieczki tematyczne). Ważnym  elementem programów jest utworzenie w Gimnazjum klasopracowni multimedialnej oraz wdrożenie elektronicznego dziennika ucznia w 5 szkołach podstawowych objętych wsparciem w ramach projektu. Wprowadzenie elektronicznego dziennika pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania placówką. Ułatwi pracę wychowawcom, dyrekcji oraz pozostałym nauczycielom przy podsumowaniach semestralnych i końcowo – rocznych. Daje możliwość wglądu do dziennika bez konieczności przynoszenia go do klasy. Umożliwi rodzicom przez Internet bieżący wgląd do ocen, sprawdzenie obecności dziecka w szkole, czy też kontrolowanie frekwencji i wyników w ramach poszczególnych zajęć. Funkcjonowanie dziennika zapewni odpowiednie oprogramowanie, sieć bezprzewodowa oraz sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu.

Łączna ilość wsparcia w postaci zajęć dodatkowych, wyrównawczych pozalekcyjnych i pozaszkolnych to 9528 godzin. Wartość projektu to 1 520 457,16 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 338 002,30 zł.

 

Warto wiedzieć…

 

Poprzez fundusze pochodzące z Unii Europejskiej i nasze działania udaje nam się zmieniać obraz naszej Gminy, Regionu i Kraju. Realizacja projektów, przedsięwzięć inwestycyjnych poprawia jakość życia mieszkańców wsi i atrakcyjność tych obszarów. Nasi mieszkańcy zyskują również szansę na zmianę, czy podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz znalezienie czy zmianę zatrudnienia; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymują dodatkowe wsparcie w zmianie ich sytuacji na rynku pracy. Zaś najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mogą w większym zakresie korzystać z edukacji przedszkolnej, zaś nieco starsi z dodatkowych zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które pomagają im w osiąganiu lepszych wyników w nauce.

„Edukacja XXI wieku” to kolejny projekt realizowany przez Gminę Lipowa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Daje on uczniom szkół podstawowych i gimnazjum możliwości rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą na m.in.:

  • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające im dostęp do usług edukacyjnych;
  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
  •  udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
  • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowania umiejętności interpersonalnych;
  • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
  • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

         Od nas dorosłych w istotny sposób zależy jakie będzie wykształcenie naszych dzieci. Tworząc lepsze warunki edukacyjne będziemy dawali im szanse na lepszy start  w dorosłe życie. Jak z tej szansy skorzystają, też zależy od naszego poczucia odpowiedzialności. Wymagajmy od naszych dzieci zaangażowania w naukę, aby spokojnie patrzeć w przyszłość z świadomością spełnienia swojego obowiązku.

 

 

Rekrutacja uczestników prowadzona jest do dnia 17.04.2014r.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronach internetowych placówek szkolnych, w sekretariatach szkół objętych wsparciem oraz w Biurze Projektu: Gmina Lipowa, 34 – 324 Lipowa 708, I piętro, pok. 12.

Kontakt:

Biuro Projektu „Edukacja XXI wieku”

34 – 324 Lipowa 708

tel. 33 860 15 59

e-mail: projekt.efs@poczta.fm

 

Beneficjent:

Gmina Lipowa

Lipowa 708, 34 – 324 Lipowa