Misja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LEŚNEJ

Szkoła naszych marzeń jest przyjazna i bezpieczna dla ucznia, tworzy warunki, aby optymalnie rozwijał się w atmosferze akceptacji, wzajemnego szacunku, życzliwości i profesjonalizmu. Szkoła naszych marzeń w sposób wyjątkowy dba o wysoki poziom nauczania, dostrzega i rozwija talenty naszych uczniów, prowadzi fachową działalność wychowawczą i opiekuńczą. Współpracuje z samorządem lokalnym, integruje się ze środowiskiem, angażuje rodziców. Szkoła jest nowocześnie administrowana, wyróżnia się nowoczesną bazą.

Absolwenci kończący naszą szkołę: 

· Są przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
· Potrafią samodzielnie zdobywać i wykorzystywać potrzebne im informacje;
· umieją korzystać z nowoczesnych źródeł technologii informacyjnej;
· Mają świadomość konieczności nieustannego pogłębiania i zdobywania nowych wiadomości;
· Znają języki obce, co ułatwia im komunikację we współczesnym świecie;
· Mają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój;
· Potrafią planować swoją przyszłość;
· Przejawiają postawę szacunku, tolerancji, wzajemnej pomocy, -zrozumienia;
· Cechuje ich kultura osobista;
· Mają uporządkowaną hierarchię wartości;
· Potrafią dbać o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawiają postawy proekologiczne;
· Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym;
· Znają i kultywują tradycje rodzinne, regionalne i narodowe;
· Są otwarci na świat, mają świadomość przynależności do narodów Europy.

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LEŚNEJ

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA:

· panują dobre relacje między uczniem, nauczycielem, dyrektorem, rodzicem;
· w szkole uczeń znajduje się zawsze pod opieką nauczyciela;
· zapewniamy zdrowy i bezpieczny pobyt uczniów i pracowników na terenie szkoły.

NAUCZAMY NA WYSOKIM POZIOMIE:

· realizujemy optymalnie dobrane programy nauczania;
· nauczamy języków obcych w kl. I-III; dwóch języków obcych w kl. IV-VI;
· prowadzimy zajęcia w atrakcyjny sposób, stosujemy aktywne metody nauczania;
· posiadamy dostęp do Internetu i wykorzystujemy jego zasoby;
· pracujemy z uczniem zdolnym;
· wspomagamy ucznia słabego;
· stale nieustannie doskonaklimy proces nauczania i uczenia się;
· jesteśmy sprawiedliwi, konsekwentni i kreatywni.

ROZBUDZAMY ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW I ZAGOSPODAROWUJEMY ICH CZAS WOLNY:

· prowadzimy ciekawe i zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne;
· biblioteka i czytelnia jest udostępniona przez cały dzień;
· nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z innymi szkołami (również z innych krajów);
· posiadamy bogatą ofertę kółek zainteresowań;
· organizujemy: konkursy, imprezy, festyny, wycieczki, imprezy szkolne i klasowe.

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ:

· realizujemy sprawdzone programy wychowawcze;
· obejmujemy ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną; i medyczną;
· pomagamy uczniom materialnie i socjalnie;
· kształtujemy postawy przez ukazywanie wzorów do naśladowania (w tym przybliżamy wartości związane z patronem szkoły);
· szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych.

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ;

WSPÓŁPRACUJEMY Z PARAFIĄ I ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE NASZEJ WSI;

· współpracujemy z placówkami kulturalno-oświatowymi wspomagającymi szkołę;
· współpracujemy z rodzicami.

KULTYWUJEMY TRADYCJE:

· uczniowie poznają swój region i kulturę narodową;
· pielęgnujemy tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów i rodziców.

POSIADAMY DOBRĄ BAZĘ:

· otoczenie szkoły jest estetyczne i ukwiecone;
· posiadamy pomieszczenia do zajęć pozalekcyjnych;
· posiadamy pomieszczenia do zajęć terapeutycznych:
· uczniowie korzystają ze świetlicy i stołówki:
· pomieszczenia sanitarne dostosowane są do dzieci sześcioletnich:

NASZA PLACÓWKA:

· stale monitoruje i analizuje swoją pracę;
· zapewnia miłą i życzliwą atmosferę.